EPORIP

Dwuskładnikowy klej epoksydowy, niezawierający rozpuszczalników, przeznaczony do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa sczepna oraz do scalania pęknięć w podkładach.

Zastosowanie
Preparat jest przeznaczony do trwałego wiązania starego betonu ze świeżym, do zespalania elementów betonowych  prefabrykowanych i lanych oraz do klejenia elementów betonowych  i stalowych (w przypadku gdy wymagane jest ich trwałe połączenie). Eporip może być również stosowany do trwałego zespalania pęknięć w posadzkach i podkładach cementowych.  Eporip należy nanosić na czyste i suche podłoże. Dzięki wysokiej sile klejenia powstaje bardzo mocne połączenie pomiędzy starym i świeżym betonem. Rysy i pęknięcia powinny być wypełniane poprzez wlewanie preparatu w szczeliny po ostatecznym ujawnieniu się wszystkich naprężeń w podłożu (wysezonowaniu). 
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

ADESILEX PG4

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o właściwościach tiksotropowych, modyfikowany reologicznie.

Zastosowanie
Adesilex PG4 jest dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy z dodatkiem wyselekcjonowanych drobnych kruszyw i specjalnych dodatków. Adesilex PG4 jest stosowany zarówno jako klej do mocowania syntetycznych taśm w instalacjach przeciwwodnych, jak i naprawy, uszczelniania i klejenia elementów na podłożach betonowych, zbrojonym betonie, metalu i kamieniu naturalnym. Duża zdolność zwilżania podłoża jest gwarantowana przez niską lepkość Adesilex PG4. Produkt jest łatwy do nakładania pacą na powierzchniach poziomych i pionowych, a jego właściwości tiksotropowe eliminują efekt osuwania się płytek i spływania zaprawy. W celu przygotowania zaprawy należy wlać składnik B (biały) do składnika A (szary) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła — aż do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

ADESILEX PG1

Dwukomponentowy, tiksotropowy, epoksydowy klej do połączeń konstrukcyjnych.

Zastosowanie
Adesilex PG1 jest dwukomponentowym klejem epoksydowym zawierającym mikrowypełniacz i domieszki modyfikujące. Adesilex PG1 wiąże w ciągu kilku godzin bez skurczu, tworząc materiał o bardzo dobrej przyczepności zarówno do betonu, jak i stali oraz o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Adesilex PG1 jest stosowany jako klej montażowy i do wzmacniania elementów konstrukcyjnych poprzez doklejanie zewnętrznego zbrojenia, płyt stalowych czy taśm z włókien węglowych Carboplate. Jest także stosowany do napraw uszkodzonych krawędzi szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych narażonych na duże obciążenia ciężkim ruchem. Przygotowanie do aplikacji polega na wymieszaniu obu komponentów przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

MAPECOAT i24

Dwuskładnikowa, epoksydowa farba do zabezpieczenia powierzchni betonu przed działaniem chemicznych czynników agresywnych.

Zastosowanie
Mapecoat I 24 znajduje zastosowanie jako ochrona posadzek, zbiorników i rur betonowych, będących w kontakcie z agresywnymi środkami chemicznymi, takimi jak kwasy, roztwór sody kaustycznej, węglowodory (np. w oczyszczalniach ścieków). Mapecoat I 24 jest dwukomponentową żywicą epoksydową. Przed użyciem oba składniki muszą zostać dokładnie wymieszane aż do uzyskania jednorodnej substancji, charakteryzującej się niską lepkością. Mapecoat I 24 nakłada się pędzlem, wałkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku na podłoże czyste, nośne i suche. Po upływie czasu sieciowania żywica Mapecoat I 24 tworzy wodo- i paroszczelną powłokę. Mapecoat I 24 jest dostępny w kolorze białym i szarym oraz w wersji neutralnej, która może być barwiona, na etapie mieszania składników, dodatkiem Mapecolor Paste. Na zestaw 5 kg (A+B) Mapecoat I 24 zużywa się do barwienia 0,7 kg Mapecolor Paste w żądanym kolorze.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

MAPEFILL

Bezskurczowa zaprawa o wysokiej ciekłości do wykonywania zakotwień.

Zastosowanie
Mapefill służy do osadzania kotew i śrub oraz montażu urządzeń mechanicznych, prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych, turbin, obrabiarek na fundamentach betonowych. Jest także zalecana do wypełniania sztywnych połączeń między elementami betonowymi i stosowania jako podlewki czy ciosy podłożyskowe. Mapefill charakteryzuje się wysoką wczesną wytrzymałością na ściskanie (po 24 godzinach – 32 N/mm 2 ) oraz bardzo dobrą przyczepnością do betonu i stali. Mapefill to mieszanka spoiwa cementowego, wyselekcjonowanego kruszywa oraz specjalnych domieszek modyfikujących. Mieszanka do użycia przygotowywana jest poprzez wymieszanie zawartości worka 25 kg Mapefill z wodą w ilości 3,5-3,75 l (w zależności od żądanej konsystencji). Gotową mieszankę wylewa się na podłoże uprzednio nasycone wodą, dbając o odpowietrzenie zaprawy. Przy wypełnianiu dużych przestrzeni zaleca się dodanie kruszywa do zapraw. Mapefill spełnia wymagania normy PN-EN 1504-6.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeproof Swell

Jednoskładnikowa pasta ekspansywna w tubie do wykonywania uszczelnień przeciwwodnych w betonie.

Zastosowanie
Mapeproof Swell jest specjalnie skomponowaną pastą do wykonywania elastycznych uszczelnień rys i pęknięć oraz przejść rurowych w elementach betonowych, poddanych oddziaływaniu przesączającej się wody.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

MapeFloor i914

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań i wyrównania podłoża.

Zastosowanie
Mapefloor I 914 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową przeznaczoną do gruntowania oraz sporządzania jastrychów żywicznych w systemie izolacjo-nawierzchni mostowych oraz w budownictwie przemysłowym.
- Sztywna izolacjo-nawierzchnia  na chodnikach  mostowych.
- Gruntowanie pod papy termozgrzewalne  na mostach, również na świeży beton.
- Kompozycja jastrychów wyrównawczych  na bazie Mapefloor I 914 do 20 mm grubości.
Mapefloor I 914 nie zawiera rozpuszczalników ani wody, cechuje się niską lepkością oraz doskonałym wnikaniem w podłoże. Ponadto charakteryzuje się wysoką przyczepnością, także do wilgotnego betonu. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, chłonne, odpowiednio oczyszczone.  Z powierzchni należy usnąć wszelkie substancje mogące zaburzyć przyczepność. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozcieńczenie powinna wynosić minimum 1,5 N/mm2. Mapefloor I 914 może być stosowany także na zawilgocone podłoża, jednak należy unikać mokrych powierzchni. Temperatura podłoża i temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić pomiędzy +8°C a +35°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 3° od temaperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Powyższe warunki powinny być zachowane także podczas utwardzania żywicy.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków.

Zastosowanie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodą, nienarażonych na podciąganie wilgoci z podłoża. Mapegum WPS może być stosowany na każdym rodzaju podłoża: płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych  i anhydrytowych, ścianach z bloczków  gazobetonowych, płytach drewnianych, wiórowych i OSB, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego. Mapegum WPS zabezpiecza przed wilgocią ściany, posadzki i sufity w pomieszczeniach mokrych, tj. kuchnie, łazienki itp. Powinien być stosowany przed ułożeniem okładziny ceramicznej lub kamienia naturalnego.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Idrosilex Pronto

Cementowa zaprawa do uszczelniania podziemnych konstrukcji murowych, a także zbiorników na wodę pitną.

Zastosowanie
Idrosilex Pronto stosowany jest do uszczelniania ścian fundamentowych, piwnic, szybów windowych, basenów, kanałów i zbiorników przeznaczonych do przechowywania wody pitnej. Zaprawa ta składa się ze spoiwa cementowego i specjalnych domieszek modyfikujących wodoszczelność. Worek 25 kg Idrosilex Pronto miesza się z 5,5-6,25 l wody i nakłada się ręcznie metalową pacą (zalecana ilość wody 5-6 l) lub metodą natrysku, w dwóch lub trzech warstwach, na podłoże czyste i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Idrosilex Pronto spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

IDROSTOP

Profil do uszczelniania połączeń w konstrukcjach.

Zastosowanie
Idrostop jest profilem wykonanym z materiału na bazie akrylu, niezawierającym bentonitu, stosowanym do uszczelnień połączeń konstrukcyjnych, pracującym przy ciśnieniu do 5 atmosfer. Idrostop pod wpływem wilgoci stopniowo pęcznieje i tworzy aktywną barierę dla wody pod ciśnieniem. Profil Idrostop znajduje zastosowanie na podłożu z betonu, kamienia naturalnego, metalu, PVC. Przykleja się go do podłoża preparatem Idrostop Mastic.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: