Zmiana danych Firmy

Informujemy, iż z dniem 31.10.2013 r. zmianie uległa forma prawna prowadzonej dotychczas działalności. Przekształcenie firmy Dagotech Dariusz Górak w DAGOTECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zostało dokonane na podstawie art. 551 § 5 KSH.

Dagotech Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000483781. Dagotech Sp. z o.o. posługuje się numerem NIP 5833162870, REGON 221982331 oraz posiada kapitał założycielski w wysokości 436 300,00 zł. W związku z powyższym oraz na podstawie art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) proszę o wystawianie faktur od dnia 15.11.2013 r. na DAGOTECH Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art. 5842. § 1 KSH Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.